1. Referat pt. „Acting on the company detriment in polish law along with legal-comparative remarks bases on german law and community law” na Międzynarodowej Konferencji “International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, vol. III; 10.12.2012-14.12.2012; Hradec Králové, Czechy,

2. Referat pt. „Przesłanka de novis jako przesłanka wznowienia postępowania karnego w polskim i niemieckim procesie karnym” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym”; 11.03.2013 r.; Stalowa Wola,

3. Referat pt. „Brak ławników w sądach rejonowych w sprawach karnych – naruszenie zasady udziału czynnika społecznego w sprawowaniu sprawiedliwości?” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”; 23-24.04.2013 r.; Stalowa Wola,

4. Referat pt. „Kryzys roli organizacji międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym” na Międzynarodowej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Organizacje międzynarodowe w czasach kryzysu – kryzys organizacji międzynarodowych”; 11-12.04.2013 r.; Warszawa,

5. Referat pt. „Treść zapisu na sąd polubowny jako element kształtujący przebieg postępowania przed sądem polubownym” na Międzynarodowej Konferencji Studencko- Doktoranckiej „Quo Vadis, Arbitraż?”; 4-5.04.2013 r.; Warszawa,

6. Referat pt. „Zagadnienie wojny asymetrycznej – środka załatwiania sporów na arenie międzynarodowej na tle norm prawa międzynarodowego publicznego”, na Konferencji Międzynarodowej „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego publicznego”.

7. Referat pt. „Przestępczość gospodarcza a pojęcie ryzyka gospodarczego” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe”; 03.10.2013 r.; Kielce.

8. Referat pt. „Działania podstępne a działania podchwytliwe w trakcie czynności przesłuchania oskarżonego w warunkach polskiego i niemieckiego procesu karnego” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mozaika dowodów w postępowaniu karnym”; 12.- 13.12.2013 r.; Kraków.

9. Referat pt. „Poręczenie społeczne – realny wpływ społeczeństwa na zapewnienie prawidłowego toku procesu?” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Proces karny we współczesnym społeczeństwie”; 15.-16.03.2014 r.; Kraków.

10. Referat pt. „Zasady zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości IV”; 08.-09.04.2014 r.; Stalowa Wola.

11. Referat pt. „Efektywność kontroli i utrwalania treści innych rozmów niż rozmowy telefoniczne w polskim procesie karnym na tle instytucji tzw. „wielkiego” podsłuchu (der „große Lauschangriff“) funkcjonującej w niemieckim procesie karnym” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich”; 07.04.2014 r.; Sandomierz.

12. Referat pt. „Penalisation's reasons of behaviour in economic relations” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Pravni Rozpravy 2014 - Law, Science, Practices”; 03.-07.02.2014 r.; Hradec Králové, Czechy.

13. Referat pt. „Instruction of law during the seminar - cooperation between the lecturer and the students” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Sapere Aude 2014. Pedagogy, Psychology and Todays World”; 24.-28.03.2014 r.; Hradec Králové, Czechy.

14. Referat pt. „The sale of receivables – the act taxed with value added tax or civil law transaction tax?” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Quaere 2014”; 26.- 30.05.2014; Hradec Králové, Czechy.

15. Referat (współautor Magdalena Tokarska) pt. „Dyspozycyjność stron jako warunek konieczny kontradyktoryjnego procesu karnego” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Model dualistyczny czy dwa modele. Konsensualizm a kontradyktoryjność w procesie karnym”; 14.-15.03.2015 r.; Kraków.

16. Referat pt. „Zasady zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości V. Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa Unii Europejskiej”; 21.-22.04.2015 r.; Sandomierz.

17. Referat pt. „Problematyka prywatnych biur pośrednictwa pracy na tle międzynarodowego stanu prawnego” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015”; 15.-19.12.2014 r.; Hradec Králové, Czechy.

18. Referat pt. „Philosophical basis of the naturalists versus antinaturalists dispute on the grounds of juridical sciences” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Pravni Rozpravy 2015 - Law, Science, Practices”; 13.-17.04.2015 r.; Hradec Králové, Czechy.

19. Referat pt. „Psychological aspects of interrogation of the suspect (the accused)” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Sapere Aude 2015”; 20.-24.04.2015 r.; Hradec Králové, Czechy.

20. Referat pt. „The issue of abuse of power and violation of economic obligations in relation to criminal law” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Quaere 2015”; 25.-29.05.2015; Hradec Králové, Czechy.


Radca Prawny Paweł Dębowski, Paweł Dębowski, Kancelaria Kraków