Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem w formie umowy. Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności i skomplikowania spraw, niezbędny nakład pracy oraz oczekiwane terminy realizacji usługi. Kwota wynagrodzenia uwzględnia podatek VAT według obowiązującej stawki, która obecnie wynosi 23 %.


Wynagrodzenie ryczałtowe - w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający na danym miesiąc.

Wynagrodzenie godzinowe - wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin. Rozpoczęta godzina świadczenia usług zaokrąglana jest w górę. Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest zarówno w przypadku stałej obsługi prawnej, jak i w przypadku porad i konsultacji prawnych, przygotowania opinii prawnych i innych dokumentów np. projektów umów dla klientów indywidualnych.

Wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe - w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin.

W przypadku tzw. porady negatywnej tj. gdy po analizie sprawy nie będzie możliwości jej poprowadzenia przez Kancelarię, Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia.


Jeżeli Klient będzie spełniał warunki do uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych Kancelaria udziela niezbędnej pomocy w sformułowaniu i skierowaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.


Radca Prawny Paweł Dębowski, Paweł Dębowski, Kancelaria Kraków