Kilkuletnia praktyka oraz doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych i osób prawnych gwarantują zapewnienie Klientom Kancelarii najwyższego poziomu merytorycznego i organizacyjnego świadczonych na ich rzecz usług. Natomiast wypracowany model działania pozwala na prowadzenie sprawy konkretnego Klienta w sposób dostosowany do jego potrzeb a jednocześnie rzetelnie i profesjonalnie.


Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach: (kliknięcie w dany obszar rozwija go)


PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

 • windykacja należności polubownie, a także w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów
 • prowadzenie negocjacji
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie
 • reprezentowanie Towarzystw Ubezpieczeniowych w postępowaniach sądowych
 • przygotowywanie opinii prawnych

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • doradztwo przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokonywanie czynności rejestracyjnych (wpisy oraz ich zmiany) w KRS i CEIDG
 • tworzenie, przekształcanie, likwidację podmiotów gospodarczych
 • obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego
 • analiza i przygotowywanie projektów uchwał organów osób prawnych
 • sporządzanie dokumentów związanych ze zwoływaniem zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń akcjonariuszy)
 • sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew oraz opinii prawnych w sprawach dotyczących odpowiedzialności wspólników spółek osobowych i członków zarządów spółek kapitałowych za zobowiązania tych spółek audyty prawne, w tym np.: nabywanych przedsiębiorstw

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności do masy upadłości
 • sporządzanie pozwów o naprawienie szkody wyrządzonej niezłożeniem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • dochodzenie wierzytelności i innych roszczeń po ogłoszeniu upadłości
 • sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym
 • sporządzanie pozwów i wniosków o wyłączenie z masy rzeczy i praw nienależących do upadłego

PRAWO PRACY

 • przygotowanie projektów umów oraz opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy
 • wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy
 • pomoc prawna dotycząca nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracownika

PRAWO ADMINISTRACYJNE, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowanie odwołań oraz skarg na decyzje organów administracji publicznej

PRAWO PODATKOWE

 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych oraz zażaleń na postanowienia organów podatkowych
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosków o wznowienie zakończonych postępowań, a także wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji podatkowych

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • doradztwo w przygotowywaniu ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie odwołań oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzanie dokumentacji, w szczególności opracowywanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Kancelaria na bieżąco monitoruje zmiany w prawie mogące mieć wpływ na prawa i obowiązki Klienta lub zastosowanie korzystniejszych dla niego rozwiązań. Oferta jest przygotowywana indywidualnie na podstawie uzyskanych od Klienta informacji co do rodzaju oraz zakresu oczekiwanej przez niego pomocy prawnej.

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

 • reprezentowanie Klientów występujących w charakterze powodów, pozwanych, uczestników postępowania
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz Klientów zarówno od Towarzystw Ubezpieczeniowych jak i od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę na drodze polubownej oraz w postępowaniu sądowym
 • prowadzenie sprawy spadkowych, w tym w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia, przyjęcie i odrzucenie spadku, sprawy o zachowek
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in. dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku
 • sporządzanie umów
 • sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy dotyczące podziału majątku
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • sprawy związane z rękojmią i gwarancją jakości, niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową, sprzedażą na odległość
 • sprawy związane z postępowaniem klauzulowym i egzekucyjnym

PRAWO KARNE

 • konsultacje i porady prawne
 • pełna obsługa w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego, w tym sporządzanie środków zaskarżenia
 • występowanie w charakterze obrońcy albo pełnomocnika w postępowaniach dotyczących przestępstw, wykroczeń, przestępstw skarbowych oraz wykroczeń skarbowych
 • sporządzanie aktów oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • sporządzenie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego
 • składanie zażaleń na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia
 • sporządzanie kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania
 • reprezentowanie w sprawach wydania wyroku łącznego
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za niesłuszne pozbawienie wolności
 • uczestnictwo w postępowaniach wykonawczych, składanie wniosków i zażaleń w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie lub przerwę w wykonaniu orzeczonej kary, zatarcie skazania i ułaskawienie, udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dziećmi
 • sprawy związane z ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa
 • sprawy o alimenty (również w stosunku do osób przebywających poza granicami kraju)
 • sprawy o przysposobienie, jego rozwiązania lub unieważnienie
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy w zakresu aktów stanu cywilnego

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy związane z wypadkami przy pracy, wypadkami w drodze do pracy i z pracy
 • sprawy o ustalenie niezdolności do pracy
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o mobbing
 • sprawy związane z wysokością wynagrodzenia w tym z tytułu przepracowanych nadgodzin
 • sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego (np. w sprawie ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego, prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego

Kancelaria przygotowuje najkorzystniejsze rozwiązania na rzecz Klienta jednocześnie informując Klienta na bieżąco o podejmowanych działaniach. Jeżeli przedłożona przez Klienta dokumentacja jest niewystarczająca do prowadzenia sprawy, Klient otrzymuje wyczerpujące wyjaśnienia w jaki sposób i w jakim zakresie należy ją uzupełnić.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów administracji publicznej, w tym w szczególności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Radca Prawny Paweł Dębowski, Paweł Dębowski, Kancelaria Kraków