I. Artykuły naukowe

1. P. Dębowski, A. Makowiec, Nauki prawne w perspektywie metodologicznego sporu naturalistów z antynaturalistami, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2012, nr 3 (10), t. 2, s. 30-42, publikacja elektroniczna http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/ipp/archwium, ISSN 1689-9601.

2. P. Dębowski, M. Tokarska, Dyspozycyjność stron w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 3 (20), publikacja elektroniczna http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/ipp/2015/3, ISSN 1689-9601.


II. Udział w pracach zbiorowych i pokonferencyjnych

1. P. Dębowski, A. Makowiec, Acting on the company detriment in polish law along with legal-comparative remarks bases on german law and community law (w:) Conference Proceedings International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, vol. III, s. 361-368, ISBN 978-80-905243-3-0.

2. P. Dębowski, Działanie na szkodę spółki w świetle wprowadzonych zmian w kodeksie karnym wraz z uwagami prawnoporównawczymi na gruncie prawa niemieckiego (w:) D. Gil (red.), Problemy nowelizacji prawa sądowego, (seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości II), Lublin 2013, s. 52-63, ISBN 978-83-7702-627-4.

3. P. Dębowski, Służebność przesyłu – praktyczne rozważania na tle doktryny i orzecznictwa (w:) K. Brzeziński (red.), Aktualne problemy prawa cywilnego, Kraków 2012, s. 39-56, ISBN 978-83-63311-08-7.

4. Autor rozdziału 9. Forma czynności prawnych w pracy zbiorowej K. Brzeziński (red.), Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2013, s. 79-90, ISBN 978-83-264-4095-3.

5. P. Dębowski, Wdarcie na teren imprezy sportowej jako pozakodeksowy typ czynu zabronionego prowadzący do szczególnej ochrony jej uczestników (w:) M. Kopeć (red.), Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin 2012, s. 63-72, ISBN 978-83-7702-656-4.

6. P. Dębowski, Zagadnienie wojny asymetrycznej – środka załatwiania sporów na arenie międzynarodowej na tle norm prawa międzynarodowego publicznego (w:) K. Lankosz, G. Sobol (red.), Wybrane problemy współczesnego prawa międzynarodowego, Kraków 2013, s. 65-75, ISBN 978-83-63896-11-9.

7. P. Dębowski, Penalisation's reasons of behaviour in economic relations (w:) Conference Proceedings Pravni Rozpravy 2014 - Law, Science, Practices, vol. IV, Hradec Králové 2014, s. 366-374, ISBN 978-80-87952-02-3.

8. P. Dębowski, Instruction of law during the seminar - cooperation between the lecturer and the students (w:) Conference Proceedings Sapere Aude 2014. Pedagogy, Psychology and Todays World, vol. IV, Hradec Králové 2014, s. 463-469, ISBN 978-80-87952-03-0.

9. P. Dębowski, The sale of receivables – the act taxed with value added tax or civil law transaction tax? (w:) Conference Proceedings Quaere 2014, vol. IV, Hradec Králové 2014, s. 323-331, ISBN 978-80-87952-04-7.

10. P. Dębowski, Przestępczość gospodarcza a pojęcie ryzyka gospodarczego (w:) I. Ramus (red.), Obrót powszechny i gospodarczy - problemy karnomaterialne i procesowe, Kielce 2014, s. 73-86 , ISBN 978-83-63634-00-1.

11. P. Dębowski, The criticism of formalism’s guidelines in the light of interpretation of penal-economic principles (w:) Proceedings of the Electronic International Interdisciplinary Conference 2014, s. 211-213, ISSN:1338-7871.

12. P. Dębowski, Działania podstępne a działania podchwytliwe w trakcie czynności przesłuchania oskarżonego w warunkach polskiego i niemieckiego procesu karnego (w:) P. Czarnecki (red.), M. Czerwińska (red.), Katalog dowodów w postępowaniu karnym, Warszawa 2014, s. 119-131, ISBN 978-83-255-6676-0.

13. P. Dębowski, Poręczenie społeczne – realny wpływ społeczeństwa na zapewnienie prawidłowego toku procesu? (w:) A. Światłowski (red.), Proces karny we współczesnym społeczeństwie, Kraków 2014, s. 292-305, ISBN 978-83-63896-19-5.

14. P. Dębowski, A. Makowiec, Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów związanych z rolnictwem ekologicznym (w:) T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, P. Śwital (red.), Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego, Lublin 2014, s. 75-89, ISBN 978-83-938073-2-1.

15. P. Dębowski, Radca prawny jako profesjonalny reprezentant stron w postępowaniu karnym (w:) P. Czarnecki (red.), M. Czerwińska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r., Warszawa 2015, s. 125-136, ISBN 978- 83-255-7613-4.


III. Sprawozdania

1. P. Dębowski, J. Zagrobelny, Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym (Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23.5.2014 r.), PiP 2015, nr 8, s. 121-122, ISSN 0031-0980.


Radca Prawny Paweł Dębowski, Paweł Dębowski, Kancelaria Kraków